O nas

kilka słów o nas

Pro Musica

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II st. Pro Musica w Krośnie posiada uprawnienia szkoły publicznej – realizuje program nauczania określony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wydaje świadectwa ukończenia szkoły i i II stopnia.

Ponadto, szkoła posiada swój autorski program.

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, nauczyciele są specjalistami w swoich dziedzinach nauczania, posiadają dyplomy wyższych uczelni oraz duże doświadczenie.

założona
0
absolwenci
0
nauczyciele
0
wydarzenia
0

Szkoła inna niż wszystkie

Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica działa na terenie Krosna od 1989 roku i jest obecnie najdłużej działającą prywatną szkołą muzyczną w Polsce.  Celem szkoły jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w pasjonujący świat muzyki oraz aby uczniowie cały czas czerpali radość i satysfakcję  z muzykowania, aby rozwój ich umiejętności przebiegał w zdrowej, pozbawionej złych emocji atmosferze. Dlatego prowadzący szkołę wraz z całą kadrą pedagogiczną  nieustannie zabiegają, aby zajęciom w szkole towarzyszył ciepły, domowy, pozbawiony stresu nastrój.

Dwa razy do roku uczniowie biorą udział w dużych cyklicznych wydarzeniach muzycznych organizowanych przez szkołę: Wielki Koncert Noworoczny oraz Koncert z okazji Dnia Matki. Koncerty te, organizowane przy współudziale Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza oraz Urzędu Miasta w Krośnie, co pół roku gromadzą kilkuset osobową publiczność i nieustannie od 33 lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem.  W koncertach dzieci i młodzież występują jako instrumentaliści, wokaliści, śpiewają w zespołach wokalnych, w chórze, grają w zespołach instrumentalnych a także tańczą w rozbudowanych układach choreograficznych.  Wszystkie wymienione dziedziny sztuki nie ograniczają się tutaj tylko do gatunku muzyki poważnej bowiem uczniowie grają i śpiewają również muzykę rozrywkową a oprócz tradycyjnego tańca prezentują współczesne formy rytmiczne. 

Pro Musica przez szereg lat brała udział w krośnieńskim Galicja Blues Festival, gdzie szkolny zespół lub orkiestra towarzyszyli rozśpiewanym solistom. 

Istotnym elementem życia szkoły jest też jej udział w muzyce sakralnej, co jakiś czas odbywają się koncerty w świątyniach. Uczniowie prezentują muzykę wokalno-instrumentalną w tym prawykonania.

W swojej bogatej historii Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica koncertowała w wielu miastach Polski i wielu miastach Europy. Odwiedzone stolice, w których odbyły się koncerty to m.in. Paryż, Londyn, Wiedeń, Rzym, Watykan (koncert na audiencji u J.P.II), Budapeszt, Helsinki, Amsterdam, Wilno i wiele, wiele innych miast.

Przy okazji koncertowych podróży należy też wspomnieć, iż uczniowie szkoły wielokrotnie wyjeżdżają, aby wziąć udział w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Obok cyklicznych małych i dużych koncertów, które zazwyczaj przybierają postać widowiska muzycznego Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica na przestrzeni lat trzykrotnie wystawiła autorskie dzieła sceniczne – wieloaktowe opery dziecięce łączące w jedną całość muzykę instrumentalną, wokalną, taniec oraz grę aktorską i plastykę w pełnej aranżacji scenograficznej.

Polonia Records w 1997 r. wydała płytę CD “Dzieci śpiewają kolędy”, która sprzedała się w kilkutysięcznym nakładzie docierając do najdalszych zakątków świata. W materiale muzycznym zamieszczonym na płycie wszystkie utwory wykonane są przez dzieci z Prywatnej Szkoły Muzycznej Pro Musica w Krośnie.

bc fty

Nasza kadra

Anna Műnzberger
Dyrektor szkoły, nauczyciel fortepianu

🙂

Dorota Műnzberger-Gąbka
nauczyciel fortepianu i chóru

🙂

Andrzej Mozgała
nauczyciel teorii

🙂

Małgorzata Pelczar
nauczyciel rytmiki

🙂

Monika Fabisz
nauczyciel śpiewu - muzyka klasyczna

🙂

Dorota Trybus
nauczyciel fletu

🙂

Aleksandra Blicharczyk
nauczyciel śpiewu - muzyka rozrywkowa

🙂

Anna Kłapkowska
nauczyciel tańca, choreograf

🙂

Oleksiy Kozlov
nauczyciel skrzypiec

🙂

Maciej Jurczak
nauczyciel gitary

🙂

Radosław Stencel
nauczyciel wiolonczeli

🙂

Wojciech Gąbka
nauczyciel kontrabasu i kameralistyki

🙂

wojcik_dorota
Dorota Wójcik
obsługa sekretariatu
oraz
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. Pro Musica w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Św. Wojciecha 8, 38-400 Krosno, tel.: 134321485, e-mail: promusicakrosno@poczta.onet.pl


1.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pado.w2@o2.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe, jest obligatoryjne.

Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest: Dorota Wójcik, tel. 692 921 238 email: pado.w2@o2.pl

Klauzula informacyjna w związku ze zdalnym nauczaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z realizacji zdalnego nauczania Dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. Pro Musica w Krośnie, informuje że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. Pro Musica w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Św. Wojciecha 8, 38-400 Krosno, tel.: 134321485, e-mail: promusicakrosno@poczta.onet.pl

2.W jednostce powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: pado.w2@o2.pl lub listownie na adres pocztowy jednostki.

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2022.186). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.

4.Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo lekcjach prowadzonych z użyciem platformy Google Workspace, prezentacjach dydaktycznych i celach statutowych jednostki oraz jej promocją.

5.Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:

- Dziennik elektroniczny "Fryderyk"

- Platformę Google Workspace oraz aplikacje wchodzące w jej skład: dostawca usługi: Google.

6.Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.

7.Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Dokumentacja jest przechowywane zgodnie z zapisami JRWA dla dokumentacji pedagogicznej.

8.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.


9.Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

10.Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.

11.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

12.Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

13.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2."

Prywatna Szkoła Muzyczna w Krośnie

Pro Musica

est  1989